INTRANET PROJEKTU

Přihlášení do skryté části pro asistenty pedagoga a pegagogy. Pokud chcete zažádat o uživatelské jméno využijte sekci Kontakty.

Pokud ŠPZ shledá jako vhodné zařazení žáka do školy zřízené podle § 16 odst. 9 zákona a zákonný zástupce bude souhlasit, může ještě ŠPZ žákovi přiznat další podpůrná opatření? Jedná se například o vzdělávání podle IVP.

Pokud bude žák vzděláván podle §16 odst. 9, budou mu náležet i ta podpůrná opatření, která by tento druh školy nepřinášel, tedy asistent pedagoga, pomůcky, případně IVP.

Pokud žák projde rediagnostikou a nebude indikován pro školu dle  § 16, odst. 9 ŠZ, ale rodič bude trvat na setrvání ve škole dle § 16, odst. 9, jak dále má škola postupovat?

Pokud školní poradenské zařízení vyhodnotí speciální vzdělávací potřeby žáka tak, že není nezbytné, aby se nadále vzdělával žák podle §16, odstavec 9 ve škole, třídě, oddělení nebo skupině (podle stupně vzdělávání žáka), budou navržena podpůrná opatření pro vzdělávání žáka v běžné škole. Zde by měla proběhnout dohoda mezi ŠPZ a zákonným zástupcem žáka, pokud rodič bude trvat na setrvání žáka ve škole podle §16, odstavec 9 a bylo-li by to v rozporu se zájmem žáka pak je povinností ŠPZ, případně školy požádat o součinnost OSPOD. Cílem ale je, aby se strany domluvily právě v zájmu kvalitního vzdělávání žáka, a tato varianta byla skutečně mezní.

Rozumím tomu správně, že děti s tzv. hraničním intelektem (s vědomím neoficiální terminologie) budou mít nárok povětšinou na podpůrná opatření v rámci 2. stupně. Pokud budeme žádat asistenta pedagoga, budou využívat 3. stupně podpory??? (tzn. do zprávy se uvede 3. stupeň?).

Vyhláška a přehled podpůrných opatření počítá se všemi žáky, kteří mají speciální vzdělávací potřeby, kam patří i žáci s hraničním intelektem. Tito žáci mají nárok na IVP a na řadu dalších podpůrných opatření včetně předmětu speciálně pedagogické péče, pedagogické intervence, úprav hodnocení, metod práce, asistenta pedagoga. Dle § 2 odst. 4 vyhlášky č.27/2016 Sb. se podpůrná opatření poskytují samostatně nebo v kombinacích různých druhů a stupňů v souladu se zjištěnými speciálními vzdělávacími potřebami žáka. Konkrétní druh podpůrného opatření lze poskytovat pouze v jednom stupni. V doporučení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole se uvede převažující stupeň podpůrných opatření. Žák s hraničním intelektem může mít obtíže ve 2. stupni podpory i ve 3. stupni podpory, to je velmi individuální. Pokud bude třeba jeho podpory asistentem tak musí být ve 3. stupni PO a školní poradenské zařízení musí doložit účelnost svého rozhodnutí pro žáka. 

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda do speciální třídy ZŠ mohou být zařazeny i děti v hraničním pásmu, které mají potíže s výukou a hlavně jim neprospívá vetší množství dětí ve třídě (28-29) a potřebovali by individuální péči v menším počtu žáků.

Pravděpodobně máte na mysli žáky s podprůměrným intelektem. To bohužel nejde, protože nepatří do skupiny žáků uvedených v §16, odstavec. 9. Přesto můžete tyto žáky mít s podporou ve vzdělávání- mohou mít IVP a pokud to bude třeba i asistenta pedagoga a úpravy v organizaci jejich vzdělávání- mohou mít předměty speciálně pedagogické péče, můžete jim upravit obsahy vzdělávání po návštěvě ŠPZ. Úprava obsahů vzdělávání může přispět ke snížení obtížnosti pro žáka, současně můžete pracovat s disponibilní časovou dotací a posilovat zejména ty oblasti, kde má žák největší problémy. Počet žáků ve třídě pak můžete také snížit, pokud budete mít žáků se SVP 4-5. V případě, že nemůžete počet žáků ve třídě snížit, můžete požádat o posílení podpory dalším pedagogickým pracovníkem. Předměty speciálně pedagogické péče můžete realizovat pro skupinu těchto žáků. Současně můžete podpořit žáky i v přípravě na školu, formou podpůrného opatření v podobě hodiny týdně na přípravu do školy.

Je již znám termín - pokud bude jiný - kdy se budou podávat požadavky na asistenty pedagoga pro období 9-12/2016?

Požadavky půjdou prostřednictvím doporučení ke vzdělávání žáka až po 1. 9. 2016, prostřednictvím školní matriky.

Kolik dětí s podpůrným opatřením 2-5 mohu mít v jedné běžné třídě, když budu mít snížený počet ve třídě ( 19-20 dětí)?

Ve třídě může být maximálně 5 žáků s podpůrnými opatřeními 2.-3. stupně, nebo 4 žáci s vyššími stupni podpůrných opatření 4.-5. stupně. 

Kolik dětí s podpůrným opatřením 2-5 mohu mít v běžné třídě při plném počtu dětí - 28 dětí?

Počet žáků třídy se za každého žáka s potřebou podpůrných opatření snižuje o 2 žáky, takže při 5 integrovaných máte 18 žáků.

Speciální třídy: třída pro děti s PAS - pokud bude podpůrné opatření u všech 5 - tak bych měla mít max dětí 6 - to jsem se dočetla, je to pravda???

Pokud budete mít žáky s PAS tak třída může mít minimálně 6 a max. 14 žáků, pokud ŠPZ shledá, že by tyto počty žáků nevedly k naplňování vzdělávacích potřeb – je možné snížit počet žáků na 4.

Nenašli jste odpověď na svoji otázku - využijte naší elektronickou poradnu a zeptejte se

ELEKTRONICKÁ PORADNA

DOTAZY

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu).

Chci vědět více...

PRACOVNÍ MÍSTA

PRACOVNÍ MÍSTA

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu).

Chci vědět více...

FOTOGALERIE

PROPAGAČNÍ MATERIÁLY

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu).

Chci vědět více...

VIDEOREPORTÁŽE

VIDEPŘÍBĚH

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu).

Chci vědět více...