INTRANET PROJEKTU

Přihlášení do skryté části pro asistenty pedagoga a pegagogy. Pokud chcete zažádat o uživatelské jméno využijte sekci Kontakty.

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu). V inkluzivní škole se neoddělují děti se speciálními vzdělávacími potřebami od dětí bez nich.

Chci vědět více...

Pracovníci ve školství

Asistent pedagoga je podle § 2 tohoto zákona pedagogický pracovník. Je zaměstnancem školy a působí ve třídě, v níž je začleněn žák (nebo žáci) se speciálními vzdělávacími potřebami.

Chci vědět více...

Ukončení projektu Škola pro všechny II

Statutární město Děčín k 31.8.2022 ukončilo v pořadí již třetí inkluzivní projekt zaměřený na zvýšení kvality vzdělávání dětí a žáků a snižování nerovnosti ve vzdělávání a školní neúspěšnost dětí a žáků.

Projekt, financovaný z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, navazoval na předešlé dva projekty, do kterých byly nejdříve zapojeny základní školy v Děčíně, následně se přidaly mateřské školy a aktivita kariérové poradenství. Cílem třetího projektu bylo udržet a rozšířit systematický a koordinovaný přístup k základnímu a předškolnímu vzdělávání ve školách zřizovaných městem Děčín (10 ZŠ a 9 MŠ) za pomoci koordinátorů inkluze na školách, kariérových poradců, školních asistentů a dále pedagogů speciální školy, koordinátora inkluze pro obec a odborných garantů. Jednalo se především o upevnění a systematické rozšíření proinkluzivních opatření a kariérového poradenství.

Záměrem projektu bylo zlepšení práce s dětmi, které pocházejí ze sociálně, kulturně či ekonomicky znevýhodněného prostředí, zároveň byla snaha o zlepšení práce s rodiči všech dětí a žáků, u nichž je potřeba pracovat s jejich předsudky.

V rámci projektu tak byl podpořen jak pedagogický personál, vedení škol, samospráva, ale především děti, žáci a rodiče.

V průběhu projektu na školách působili koordinátoři inkluze, kariéroví poradci a nově školní asistenti. Tito pracovníci měli zároveň oporu u pedagogů speciální školy, se kterými mohli konzultovat vzdělávací potřeby konkrétních žáků a pomoci s nastavením podpůrných opatření. Koordinaci mezi školami a úřadem nově zajišťoval koordinátor inkluze pro obec. V rámci tohoto projektu se jednalo o nově vzniklou pozici s cílem podpořit obec jako koordinátora vzdělávací politiky v území a v rozvoji inkluzivního přístupu ke vzdělávání v dané lokalitě.

Na dosažení cílů projektu se neodmyslitelně podílely všechny personální pozice, které si školy mohly dovolit díky finančním prostředkům tohoto projektu. Celkové náklady projektu činily 33 mil. Kč a byly využity převážně právě na personální pozice na školách.

Novinkou tohoto projektu bylo zavádění nové komplexní metody pro předškolní vzdělávání a to prostřednictvím programu Začít spolu. Program Začít spolu představuje pedagogický přístup orientovaný na dítě. Program využívá projektové učení, integrovanou tematickou výuku a podnětné prostředí ve třídě. Tento program je nově zaveden v MŠ Riegrova, v MŠ Klostermannova a v MŠ Májova.

Projekt umožnil úzkou spolupráci mezi jednotlivými školami zapojených do tohoto projektu. Pozice koordinátora inkluze umožnila rozvoj a sdílení odborných zkušeností, spolupráci, vhodnou intervenci u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, cílenou diagnostiku a vyvozování dobré praxe v rámci inkluzivního vzdělávání s prvky odborného provázení a to za přítomnosti odborníků. Velmi důležitou součástí byla i metodická informační podpora, především s ohledem na možnosti informačních zdrojů, podpůrných materiálů pro jednotlivé učitele a asistenty pedagoga. Školy si také jasně nastavily jednotné vedení agendy žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Pozornost se týkala i jednotlivých metod a forem vzdělávání. Byla realizována i společná setkání s učiteli a bylo nastaveno sdílení informací a příkladů dobré. Došlo i k prohloubení v rámci projektu u podpořených pracovníků jejich souboru kompetencí (a to především v oblasti vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot) směřující ke společnému vzdělávání. Pozitivní bylo vytváření podpory inkluzivního školního klimatu ve školách z hlediska samotného vzdělávání žáků. Do tohoto procesu se společně zapojilo vedení škol společně se školním poradenským pracovištěm, učiteli a asistenty. Projekt Škola pro všechny II byl pro školy příležitost sdílet, diskutovat, vzájemně se inspirovat v oblasti inkluzivního vzdělávání a to nejen na úrovni samotné škol.

V rámci aktivity Kariérové poradenství projekt umožnil rozdělit kompetence výchovného a kariérového poradce na škole. Dosud tuto funkce zastával jeden člověk. Díky finančnímu ohodnocení bylo možné snížit na požadované úvazek přímé pedagogické činnosti vyučujícího a tím zajistit komunikaci se zákonnými zástupci, tvorbu informačních kanálů pro žáky a rodiče. Během projektu se prohloubila spolupráce mezi kariérovým poradcem (dále jen KP) na ZŠ i spolupráce mezi KP základních škol a středních škol (příklady dobré praxe, předávání kontaktů, inspirace ke zpestření výuky). Důležitou úlohu během projektu zastávalo Informační a poradenské pracoviště Úřadu práce (dále jen IPS ÚP) v Děčíně, které v projektu zaštiťovalo a koordinovalo spolupráci jednotlivých KP. IPS také zajistilo řadu aktivit na ZŠ, veletrh vzdělávání, seminářů pro žáky, rodiče žáků, seminářů a školení pro KP. Kariéroví poradci vyzdvihli spolupráci s IPS, zejména s Mgr. Michaelou Houdovou. Z každého setkání si odnesli nějaké nové informace nebo podnětné nápady. KP na základních školách propojilo žáky 1. a 2. stupně, díky projektovým dnům prohloubilo spolupráci a činnost starších a mladších spolužáků.

I aktivita Školní asistenti byla velký přínosem pro všechny školy. Školní asistent poskytovali podporu učitelům ve třídě v administrativní činnosti při vyučování i mimo vyučování, poskytovali nepedagogickou podporu v rodině formou spolupráce s rodiči. Usnadňovali práci přípravou a výrobou pomůcek vhodných do hodin, vyhledávali témata do hodin pracovní a výtvarné výchovy. Podílí se na výzdobě prostor školy, při dozorech a doprovodech na školních akcích ve vyučování a na několikadenních výjezdech školy, ve školní družině jako doprovod do stravovacího zařízení a při organizaci volnočasových aktivit. Pomáhali při výuce i mimo, v družině, dozorech, školních akcích nebo ve školkách, pokud jsou součástí základní školy. Školní asistenti jsou velmi pozitivně hodnoceni a jsou velkým přínosem pro bezproblémový chod školních družin a klubů. V neposlední řadě se podíleli na přípravách výukových materiálů a tím významně pomáhali pedagogům.  

Školní asistenti působili i v mateřských školách v Děčíně, kde byly po dobu dvou let intenzivně využívány. Jejich náplní práce byla úzká spolupráce s rodiči nejen v rámci tříd, ale i s ostatními členy pedagogického i nepedagogického týmu. Aktivně se podílely na tvorbě příprav a vzdělávacích pomůcek a také často přinášely, do prostředí mateřských školek, plno užitečných nápadů, rad i optimismu. Ředitelky škol velice kvitovaly přínos tohoto projektu a s ním spojené navýšení personální kapacity.

Tento projekt díky spolupráci a dobrému vedení pomohl školám se lépe a rychleji zorientovat v problematice inkluze. Tak jak se zaváděly do školství změny, které se od 1. 9. 2016 implementovaly do vzdělávání, tak se průběžně spolupracovalo v projektu.

Za 7 let realizace všech inkluzivních projektů došlo na všech zapojených děčínských mateřských a základních školách ke značnému zvýšení kvality vzdělávání dětí a žáků. Zároveň došlo ke zlepšení spolupráce s dětmi, žáky a jejich rodiči. Mezi školami navzájem došlo k prohloubení vzájemné spolupráce a získání nových kontaktů pracovníků ve vzdělávání.

 

Naposledy změněno středa, 26 říjen 2022 12:30

ELEKTRONICKÁ PORADNA

DOTAZY

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu).

Chci vědět více...

PRACOVNÍ MÍSTA

PRACOVNÍ MÍSTA

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu).

Chci vědět více...

FOTOGALERIE

PROPAGAČNÍ MATERIÁLY

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu).

Chci vědět více...

VIDEOREPORTÁŽE

VIDEPŘÍBĚH

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu).

Chci vědět více...

Inkluze je proces hledání

Inkluze je pro mě nikdy nekončící proces hledání, ve kterém je odlišnost něco naprosto samozřejmého.

Ing. Michal Slavík, Ph.D.

Školy neposkytují jen vzdělávání

„Školy neposkytují jen vzdělávání, ale jsou institucemi výchovně vzdělávacími. Zdůrazňuji „výchovně“. Proto výchova ke zdravé nexenofobní společnosti, jejíž mikrosociálním obrazem jsou právě školy, mi přijde v této chvíli jako nejzásadnější pozitivum inkluze. Tím dalším je legislativní ukotvení práva na finanční prostředky umožňující relevantní společné vzdělávání.“

Mgr. Roman Stružinský, ředitel speciální ZŠ

Mateřská škola

Pokud škola důvěřuje myšlence společného vzdělávání a pedagogy ředitel podporuje je hledání podpory pro žáky i učitele v takové atmosféře snazší. .

Jana Krátká, učitelka v MŠ