INTRANET PROJEKTU

Přihlášení do skryté části pro asistenty pedagoga a pegagogy. Pokud chcete zažádat o uživatelské jméno využijte sekci Kontakty.

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu). V inkluzivní škole se neoddělují děti se speciálními vzdělávacími potřebami od dětí bez nich.

Chci vědět více...

Pracovníci ve školství

Asistent pedagoga je podle § 2 tohoto zákona pedagogický pracovník. Je zaměstnancem školy a působí ve třídě, v níž je začleněn žák (nebo žáci) se speciálními vzdělávacími potřebami.

Chci vědět více...

Dva roky projektu Inkluze do škol

Projekt Inkluze do škol, který je financovaný z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, běží na děčínských školách již druhý školní rok. Projektem město pružně zareagovalo na změny školského zákona o inkluzivním vzdělávání a pomohlo svým školám lépe a rychleji se přizpůsobit novým podmínkám, které stát stanovil.

Během posledních dvou školních let na všech jedenácti základních školách v Děčíně bylo zřízeno školní poradenské pracoviště, které díky projektu zahrnuje pozice nejen výchovného poradce a metodika prevence, ale též školního psychologa a koordinátora inkluze. Koordinátor inkluze, jako člověk, který spravuje agendu dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a metodicky vede pedagogický sbor, se vzhledem k účinnosti nového školského zákona ukázal jako pozice na školách velmi přínosná, ba dokonce nutná. Mnohé školy neměly do této doby ani zkušenost s působením pozice školního psychologa, přičemž i tato pozice se dnes jeví jako podstatná součást pedagogického sboru, aby škola byla otevřená a přístupná všem dětem bez rozdílu hendikepu či vzdělávacích potřeb, ale též rodičům, kteří tvoří nedílnou součást procesu vzdělávání našich dětí.

Celé pedagogické sbory všech městem zřízených základních škol prošly školením „Jak si poradit s inkluzí“. Následně prošly pěti školeními a dvěma workshopy inkluzivní týmy, které na školách tvoří školní poradenská pracoviště. Dohromady projekt Inkluze do škol během dvou let proškolil v oblasti inkluze přibližně 370 pedagogických pracovníků a téměř 50 pedagogů prošlo více než 40 hodinami školení. Během projektu vznikly tematické pracovní skupiny, jejichž úkolem je sdílet dobrou praxi napříč všemi školami v Děčíně. Právě sdílení a předávání zkušeností je jedním ze základních přínosů projektu. Školy společně začaly spolupracovat a situace, které již jednou řešení měly, jsou jinde řešeny podobně, díky pomoci a radám, které si pedagogové i ředitelé navzájem předávají.

S dalším školním rokem od září 2018 čeká školy již jiná situace. Personální posílení škol z projektu v podobě koordinátora inkluze, školního psychologa a dvou školních asistentů bude ukončeno.  Školám bude poskytována již pouze metodická podpora, přičemž bude nadále podporováno sdílení dobré praxe, aby ředitelé škol dokázali v prostředí nového školského zákona udržet proinkluzivní prostředí a otevřenost škol již bez dotačních prostředků z projektu Inkluze do škol.

 

Mgr. Anna Zemanová

Inkluze do škol, aneb inkluze v Děčíně

Již celý jeden školní rok město Děčín realizuje projekt Inkluze do škol, jehož partnery jsou všechny základní školy zřizované městem a organizace Člověk v tísni. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií, státním rozpočet a rozpočtem města Děčín. Příspěvek Evropské unie a státního rozpočtu tvoří 90 % z poskytnuté 32 miliónové dotace, valná většina peněz je poskytnuta prostřednictvím Evropského sociálního fondu. Peníze jsou určeny hlavně pro podporu jednotlivých městem zřizovaných škol a z převážné většiny jsou použity na platy odborníků, kteří začali na všech školách působit.

Během školního roku 2016/2017 na každé naší škole začal působit koordinátor inkluze, školní psycholog a dva školní asistenti. Spolu s výchovnými poradci a metodiky primární prevence tvoří školní psychologové a koordinátoři inkluze na školách tzv. inkluzivní týmy. Jejich úkolem je podporovat inkluzivní prostředí na škole, pomáhat pedagogům se zaváděním proinkluzivních metod ve vzdělávání a věnovat se dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, což jsou děti nejen se znevýhodněním, ale také např. i děti nadané.

 Ve spolupráci s organizací Člověk v tísni proběhlo na každé škole školení „Jak si poradit s inkluzí“ pro celý pedagogický sbor. Členové inkluzivních týmů během roku prošli třemi odbornými školeními tematicky se vztahujícími právě k inkluzi a k jejím metodám a možnostem.

Během projektu je velmi podporováno sdílení dobré praxe, které probíhá díky nově vzniklým platformám, na kterých se společně schází například školní psychologové ze všech našich škol, či koordinátoři inkluze. Tato setkání jsou metodicky vedena odbornými garanty projektu. Ředitelé jednotlivých škol zase předávali své zkušenosti na zářijovém výjezdním zasedání, kde pro ně byl v rámci projektu připraven odborný seminář.

Sdílení, vzájemné navštěvování pedagogů, pravidelné setkávání a podpora prostředí pro předávání si zkušeností se nám po roce fungování projektu velmi osvědčily. Mezi školami dochází ke vzájemné spolupráci a město Děčín se tak stává městem, které si váží vzdělání a uvědomuje si jeho hodnotu. Uvidíme, jaké další možnosti a poznatky nám přinese další školní rok, během kterého budeme v projektu Inkluze do škol nadále a s chutí pokračovat.

 

Mgr. Anna Zemanová

Strana 7 z 8

ELEKTRONICKÁ PORADNA

DOTAZY

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu).

Chci vědět více...

PRACOVNÍ MÍSTA

PRACOVNÍ MÍSTA

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu).

Chci vědět více...

FOTOGALERIE

PROPAGAČNÍ MATERIÁLY

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu).

Chci vědět více...

VIDEOREPORTÁŽE

VIDEPŘÍBĚH

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu).

Chci vědět více...

Inkluze je proces hledání

Inkluze je pro mě nikdy nekončící proces hledání, ve kterém je odlišnost něco naprosto samozřejmého.

Ing. Michal Slavík, Ph.D.

Školy neposkytují jen vzdělávání

„Školy neposkytují jen vzdělávání, ale jsou institucemi výchovně vzdělávacími. Zdůrazňuji „výchovně“. Proto výchova ke zdravé nexenofobní společnosti, jejíž mikrosociálním obrazem jsou právě školy, mi přijde v této chvíli jako nejzásadnější pozitivum inkluze. Tím dalším je legislativní ukotvení práva na finanční prostředky umožňující relevantní společné vzdělávání.“

Mgr. Roman Stružinský, ředitel speciální ZŠ

Mateřská škola

Pokud škola důvěřuje myšlence společného vzdělávání a pedagogy ředitel podporuje je hledání podpory pro žáky i učitele v takové atmosféře snazší. .

Jana Krátká, učitelka v MŠ