INTRANET PROJEKTU

Přihlášení do skryté části pro asistenty pedagoga a pegagogy. Pokud chcete zažádat o uživatelské jméno využijte sekci Kontakty.

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu). V inkluzivní škole se neoddělují děti se speciálními vzdělávacími potřebami od dětí bez nich.

Chci vědět více...

Pracovníci ve školství

Asistent pedagoga je podle § 2 tohoto zákona pedagogický pracovník. Je zaměstnancem školy a působí ve třídě, v níž je začleněn žák (nebo žáci) se speciálními vzdělávacími potřebami.

Chci vědět více...

Vážené kariérové poradkyně, vážení kariéroví poradci,

vážení zástupkyně a zástupci škol, 

pracovníci z projektu MAP II pro SO ORP Děčín ve spolupráci s Mgr. Michaelou Houdovou, vedoucí Oddělení poradenství a dalšího vzdělávání - Kontaktní pracoviště ÚP ČR v Děčíně a dále s lektorkou a kariérovou poradkyní Andreou Csirke, spoluautorkou knihy "Jak spolu s dítětem zvládnout volbu povolání", připravili webinář pro rodiče a zákonné zástupce žáků 9. tříd základních škol z území SO ORP Děčín. 

Jedním z hlavních cílů projektu MAP II pro SO ORP Děčín je právě rozvoj kvalitního kariérového poradenství na základních školách a jeho podpora v území.  Tato aktivita je realizována v návaznosti na povinnou aktivitu projektu MAP II pro SO ORP Děčín: 2.14 Podpora znalostních kapacit – workshopy s rodiči.

 

Krátká specifikace webináře/ workshopu:

Název webináře/workshopu? Jak spolu s deváťákem zvládnout volbu povolání;

Pro koho je seminář určen (cílová skupina)? Pro rodiče a zákonné zástupce žáků 9. tříd Základních škol z území SO ORP Děčín;

Cíl webináře/workshopu? Seznámit rodiče s aktuálními informacemi, které jim pomohou s volbou dalšího vzdělávání jejich dítěte v návaznosti na individuální potřeby a potenciál každého žáka. Seznámit rodiče s informacemi k volbě povolání, přijímacímu řízení  na SŠ a s prezentací zástupců SŠ z Děčínska.

Kdo povede online seminář? Kariérová poradkyně a lektorka Andrea Csirke (www.pruvodcerodice.cz);

- Kdy se seminář uskuteční? 19. ledna 2021 od 17.00 do 19:00 hod.

- Jak se mohu přihlásit?  Na online webinář/workshop se rodiče mohou přihlásit prostřednictvím uvedeného odkazu: https://forms.gle/mnuXp4Fcb72NAMxM6.

Důležité: Přihlášení je podmínkou účasti na webináři. Pro účast na webináři (vstup do konferenční místnosti) je nutné přihlášení přes účet Google. Veškeré instrukce obdrží přihlášení účastníci den před konáním webináře.

 

Přihlašovací formulář vyplňte nejpozději do 15. 1. 2021 do 12:00 hodin, pak bude formulář uzavřen.

Město Děčín v září 2018 zahájilo realizaci již v pořadí druhého inkluzivního projektu Škola pro všechny (reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/17_051/0008814), jemuž předcházel projekt Inkluze do škol.

V uplynulých 24 měsících se tak město nadále snažilo podporovat společné vzdělávání na všech děčínských základních a nově i v mateřských školách a to prostřednictvím tohoto navazujícího projektu, financovaného z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Snahou projektu bylo udržet a rozšířit systematický a koordinovaný přístup k základnímu vzdělávání i vzdělávání v oblasti inkluze ve školách zřizovaných městem Děčín. A nově se v oblasti inkluze zaměřit i na mateřské školy, kde bylo snahou zlepšení práce s dětmi, které pocházejí ze sociálně, kulturně či ekonomicky znevýhodněného prostředí.

K dosažení těchto cílů měli opět dopomoci již osvědčené pozice koordinátoři inkluze, odborní garanti i manažeři škol a nově kariéroví poradci na ZŠ a konzultační pracovníci či pedagogové nových metod v MŠ. Projekt opět dopomohl školám a nově školkám s navýšením personální kapacity. Získané finanční prostředky ve výši cca 18,3 mil. Kč, kdy 17,4 mil. Kč tvořila dotace a 914 tis. Kč činil spolu podíl města, byly využity především na mzdy těchto všech pracovníků.

V průběhu projektu docházelo k postupnému plnění všech aktivit projektu, vyjma zahraniční studijní stáže, která vlivem působení COVID-19 od jara 2020, již nemohla být uskutečněna.

V období září 2018 až srpen 2020 tak došlo k rozvoji úředníků samosprávy v oblasti inkluzivního vzdělávání a to prostřednictvím uskutečněného vzdělávacího semináře.

Nové znalosti získali pedagogičtí pracovníci v MŠ, kdy absolvovali školení v nové komplexní metodě Maxík, která řeší předškolní vzdělávání. Tuto novou metodu následně pedagogové nových metod začali aplikovat v praxi ve svých třídách u předškolních dětí v jednotlivých MŠ.

Konzultační hodiny pro rodiče, ale i pedagogy předškolního vzdělávání nabízeli po celou dobu projektu konzultační pracovníci. Snažili se rodičům pomoci se lépe orientovat ve vzdělávací soustavě a pomoci jim při jednání s dalšími pedagogickými pracovníky, sociálními pracovníky či dalšími osobami vstupující do vzdělávání, výchovy či péče o dítě.

V rámci podpory hospitací a sdílení dobré praxe na MŠ docházelo k pravidelnému setkávání konzultačních pracovníků a pedagogů nových metod pod vedením odborného garanta pro vzdělávání na MŠ. Zároveň docházelo ke sdílení dobré praxe a to prostřednictvím vzájemných návštěv mezi jednotlivými MŠ.

Řízená intervence do inkluzivního systému v předškolním vzdělávání byla svého druhu první a dle slov odborného garanta jedinečná nejen v rámci Děčína, ale v takovém formátu i kraje a ČR. Fungování mateřských škol je ve velké míře výrazně konzervativní, přitom prostředí a jeho parametry přímo vybízejí k proinkluzivní a prointegrativní pedagogické práci. Stěžejní byla ale nabídka potenciálních možností. Zcela zásadní roli v tom sehrál nejen odborný garant, ale i nutnost tzv. sdílení. Vzájemné návštěvy školek, stejně jako výjezdy mimo region a poznávání různých vzdělávacích programů, metod a přístupů, posunuly myšlení pedagogů více ke globálnímu vnímání a pomohly v jejich aplikaci v konkrétních prostředních zapojených MŠ. Vlivem pandemie bohužel nemohlo dojít k zahraničnímu výjezdu, který by dal výše popsanému vyšší dimenzi.

V rámci kariérového poradenství nově na každé ZŠ působil jeden kariérový poradce, který prováděl po celou dobu depistáže žáků se sociálním znevýhodněním a cílené směřování k vhodné volbě povolání. Na každé škole po dobu projektu probíhaly pod záštitou kariérového poradce různé dílčí aktivity zaměřené na kariérové poradenství. Zároveň kariérový poradce nabízel pro rodiče a žáky konzultační hodiny. Obdobně to fungovalo i u koordinátorů inkluze, kteří opět působili na všech základních školách. Pro žáky, rodiče či učitele nabízeli konzultační hodiny, pomáhali sestavovat individuální vzdělávací plány pro děti se SVP či spolupracovali s asistenty pedagoga.

Pravidelné schůzky s odbornými garanty (pro vzdělávání na ZŠ, pro kariérové poradenství) probíhaly i v rámci hospitace a sdílení dobré praxe na ZŠ. Na schůzkách koordinátorů inkluze se řešily problémy jednotlivých škol a předávaly se zkušenosti, jak pracovat s dětmi se SVP. Mimo jiné se týmy Školních poradenských pracovišť (ŠPP) mezi sebou navštěvovaly na jednotlivých školách, procházely pracoviště, čerpaly nové nápady či mohly srovnávat svou práci s ostatními školami, a tak svou činnost zkvalitňovat. Asi největším přínosem byly společné výjezdy, a to především do jiných škol mimo město Děčín. Šlo především o školy, kde řešily náročné problémy s dětmi se SVP nebo k nim docházelo velké procento dětí, které žily ve vyloučených lokalitách a vzdělávání jejich rodiče nepovažovali za životní prioritu. Velká škoda byla, že z důvodu COVID-19, nedaly všechny návštěvy realizovat. Projekt umožnil školám rozšířit ŠPP o pozici koordinátora inkluze, takže učitele, kteří pracují se žáky se SVP, tak pro rodiče, kteří si mnohdy nevědí rady, jak se svými dětmi pracovat.

Na přínosy projektu se můžeme podívat z pohledu kariérových poradců a z pohledu škol a samotných žáků. Pro kariérové poradce projekt zajistil dostatečnou časovou dotaci pro realizaci aktivit spojených s kariérovým poradenstvím. Původní činnost výchovných poradců se rozdělila mezi kariérové poradce a koordinátory inkluze. Pro poskytování kvalitního kariérového poradenství poradců na ZŠ přispěla spolupráce s ostatními kariérovými poradci z regionu. Během projektu se uskutečnilo několik společných setkání, kde docházelo k pravidelnému předávání informací z oboru a sdílení dobré praxe a zkušeností. V průběhu dvou let se kariéroví poradci zúčastnili několika vzdělávacích akcí a workshopů a setkali se se zajímavými osobnostmi kariérového poradenství. Poradci tak získali mnoho nápadů a námětů do výuky a poradenství. Pro žáky a jejich rodiče byly na každé škole zajištěny konzultační hodiny, zlepšila se prezentace kariérového poradenství na webových stránkách jednotlivých škol.

Pro samotné žáky bylo realizováno několik zajímavých akcí Např. velké a malé projektové dny zaměřené na poznávaní profesí (Čím budu?, Práce je zábava, Naše firmy, Technická univerzita), exkurze k zaměstnavatelům, návštěvy středních škol, besedy s bývalými žáky. Dále byly zorganizovány třídní schůzky pro rodiče vycházejících žáků. Někteří rodiče se aktivně zapojili do zajištění exkurzí. Věříme, že projekt přispěl k nastavení systému a postupů kariérového poradenství v rámci všech ročníků a poskytl prostor a čas pro smysluplné aktivity, které významně podporují rozvoj a upevnění dovedností žáků pro řízení vlastní kariéry.

Opět tak můžeme říct, že i teto projekt Škola pro všechny, který byl oproti projektu Inkluze do škol rozšířen o předškolní vzdělávání a kariérové poradenství, byl pro všechny zainteresované velmi úspěšný a proto i do třetice se město Děčín rozhodlo v podpoře společného vzdělávání pokračovat a od září 2020 realizuje navazující projekt Škola pro všechny II.

Strana 8 z 13

ELEKTRONICKÁ PORADNA

DOTAZY

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu).

Chci vědět více...

PRACOVNÍ MÍSTA

PRACOVNÍ MÍSTA

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu).

Chci vědět více...

FOTOGALERIE

PROPAGAČNÍ MATERIÁLY

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu).

Chci vědět více...

VIDEOREPORTÁŽE

VIDEPŘÍBĚH

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu).

Chci vědět více...

Inkluze je proces hledání

Inkluze je pro mě nikdy nekončící proces hledání, ve kterém je odlišnost něco naprosto samozřejmého.

Ing. Michal Slavík, Ph.D.

Školy neposkytují jen vzdělávání

„Školy neposkytují jen vzdělávání, ale jsou institucemi výchovně vzdělávacími. Zdůrazňuji „výchovně“. Proto výchova ke zdravé nexenofobní společnosti, jejíž mikrosociálním obrazem jsou právě školy, mi přijde v této chvíli jako nejzásadnější pozitivum inkluze. Tím dalším je legislativní ukotvení práva na finanční prostředky umožňující relevantní společné vzdělávání.“

Mgr. Roman Stružinský, ředitel speciální ZŠ

Mateřská škola

Pokud škola důvěřuje myšlence společného vzdělávání a pedagogy ředitel podporuje je hledání podpory pro žáky i učitele v takové atmosféře snazší. .

Jana Krátká, učitelka v MŠ